Sorachi

Standing Source: Hokkaidocho tokeisho (Statistics of Hokkaido) & Hokkaido shujikan nenpo (Annual report of Hokkaido central prisons).